Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu
w Budżecie Obywatelskim Miasta Ustka 2022

Instrukcja głosowania:

 1. Do głosowania mogą przystąpić wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Miasta Ustka.
 2. Głosowanie jest powszechne i bezpośrednie, a każda uprawniona osoba biorąca udział w głosowaniu oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Każdy mieszkaniec Ustki może głosować tylko jeden raz, dokonując wyboru jednego zadania o charakterze inwestycyjnym i jednego zadania o charakterze społecznym lub tylko jednego zadania z danej kategorii, bez względu na to, w jakiej ona jest formie – elektronicznej czy papierowej.
 4. Podanie niepełnych danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, daty urodzenia, powoduje uznanie głosu za nieważny.
 5. Mieszkaniec dokonuje wyboru maksymalnie jednego projektu o charakterze inwestycyjnym oraz  maksymalnie jednego zadania o charakterze społecznym zaznaczając pole wyboru przy wybranym zadaniu.
 6. W głosowaniu elektronicznym wymagane jest uwierzytelnienie się Mieszkańca poprzez wprowadzenie kodu otrzymanego sms-em na podany na karcie do glosowania nr telefonu osoby głosującej - numeru telefonu można użyć tylko jeden raz.
 7. W przypadku ponownego głosowania, wszystkie głosy oddane przez tę samą osobę zostaną unieważnione.
 8. Po zakończeniu głosowania przez mieszkańców, dane osobowe podane na Kartach do głosowania będą weryfikowane i tylko w przypadku zgodności tych danych oddany głos zostanie uznany za ważny.

Krok 1 z 3: Wybór zadania

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz zadanie o charakterze inwestycyjnym

Twój wybór:

Wybrałeś:

Wybierz zadanie o charakterze społecznym

Twój wybór:

Wybrałeś:

Jeśli zakończyłeś wybór zadań, kliknij przycisk „Dalej“

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe
Wpisz imię
Wpisz nazwisko
Wybierz ulicę
Wpisz numer budynku
Wpisz datę urodzenia

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO) informuję , iż:
 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ustki z siedzibą -Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 (dalej zwany jako Administrator).
  Z administratorem można się skontaktować:
  1) listownie na adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka;
  2) telefonicznie 59 8154300
  3) fax - 59 8152900
  4) przez email: bom1@um.ustka.pl

 2. Inspektor ochrony danych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z  inspektorem można się kontaktować przez iod@um.ustka.pl.

 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu:
  1) Przyjęcia zgłoszenia projektu zadania
  2) Weryfikacji zadania,
  3) Ogłoszenie zadania oraz poddanie go pod głosowanie
  4) archiwizacji sprawy.

  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:
  1) obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w szczególności art. 5a
  2) Uchwały Nr XXX/275/2020 Rady Miasta Ustka z dnia 29 października 2020 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka. 
  3) obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14.7.1983 r. o  narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy.
  Oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 4. Okres przechowywania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane przez czas rozpatrywania sprawy której dotyczy wniosek, a następnie – w  przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres tam wskazany.

 5. Odbiorcy danych
  Administrator nie przewiduje przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, jednak należy się liczyć z możliwością opublikowania danych wnioskodawcy do  informacji publicznej

 6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych z wyjątkiem danych osób wnioskujących,
  2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa;
  4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym inspektorem ochrony danych.

 8. Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Wymóg podania danych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku chęci złożenia i poparcia wniosku podanie danych jest wymagane i wynika z Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka. Brak podania danych osobowych może spowodować braku rozpatrzenia wniosku.
Zaznacz powyższą zgodę
Podany PESEL jest nieprawidłowy
Na podane dane została wydana karta do głosowania.
Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
2

Odpocznij przy lesie

Stworzenie miejsca wypoczynku, interakcji dla mieszkańców tj. placu zabaw dla dzieci oraz sprzętu dla młodzieży. Zakup elementów na plac zabaw, wyposażenia obiektu ogólnodostępnego - możliwość korzystania przy oświetleniu obiektu.
Koszt: 275 000 zł
4

Szkoła na dwóch kołach – zakup wiat oraz stojaków na rowery i hulajnogi dla dwóch usteckich szkół

Zadanie polegać będzie na zakupie oraz montażu wiat rowerowych wraz ze stojakami na rowery oraz hulajnogi. Montaż stojaków nie będzie wymagał większych prac budowlanych ponieważ do mocowania wymagane będą jedynie fundamenty punktowe z bloczków betonowych, które są łatwe i tanie w montażu. Na terenie szkoły Podstawowej nr 1 konieczne będzie przygotowanie betonowego podłoża pod montaż wiaty, natomiast na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 prace związane z przygotowaniem terenu nie będą wymagane.
Koszt: 266 400 zł
7

Mural i roślinność na Krótkiej

Poprawa estetyki przestrzeni przy ulicy Krótkiej poprzez wykonanie artystycznego muralu oraz obsadzenie istniejącego muru roślinnością ozdobną. Takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjnyści przestrzeni miejskiej sąsiadującej bezpośrenio z targowiskiem.
Koszt: 51 500 zł
5

HIP HOP na Fali – wydarzenie kulturalno-sportowo-charytatywne

HIP HOP na Fali – wydarzenie kulturalno - sportowe wspierające inicjatywy charytatywne. Obejmuje: koncerty gwiazd, warsztaty malowania street art - murale, rozgrywki koszykówki, otwarta scena, nauka resuscytacji.
Koszt: 49 000 zł
8

Szkoła Usteckich Syren

Zadanie polegać będzie na prowadzeniu dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Ustce w wieku 6-15 lat z nauki pływania w monopłetwie. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu dla grupy 6-8 osobowej. Każda z grup uczestniczyć będzie w zajęciach przez 6 tygodni.
Koszt: 41 600 zł
9

Praktyczne warsztaty z graffiti.

Projekt polega na przeprowadzeniu praktycznych warsztatów z graffiti dla usteckiej młodzieży poprzez wykonanie murali o tematyce morskiej, sportów wodnych i wakacyjnego odpoczynku, na murze okalającym Ustecki Port po zachodniej stronie.
Koszt: 31 000 zł

Brak zadań

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko jeden kod na jeden numer telefonu komórkowego.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.